KYRA
Išskirtiniai batai moterims
19,442 facebook sekėjų pasitiki mumis
Nemokamas pristatymas perkant už 50eur
Išsiunčiame tą pačią dieną
Nemokamas grąžinimas

Pirkimo taisyklės

Šios taisyklės galioja apsipirkimo metu. Atnaujinamos nuolatos, todėl nepamirškite retkarčiais jas peržiūrėti, nes apsipirkimo metu bus taikomos naujausios taisyklės.

Bendrosios nuostatos

 1. Internetinėje parduotuvėje KYRA, adresu www.kyra.lt (toliau - Parduotuvė), priklausančiai įmonei Iconicas MB (toliau - Pardavėjas) (įmonės kodas 304399927, PVM mokėtojo kodas LT100015320715, registracijos adresas - Šermukšnių g. 6A, LT-01106, Vilnius, Lietuva), prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
 2. Šios taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, formuoją užsakymą iš siūlomų prekių, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis ir skaito Parduotuvėje esančią informaciją.
 3. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises naudotis šia Parduotuve, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
 4. Pardavėjas, visais atvėjais, nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų, nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate arba Jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, gauna prekes.

Norėdami pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, Jūs turite informuoti mus apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties aiškiu pareiškimu (pvz., paštu arba el. paštu išsiųstu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine sutarties atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma.

Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad Jūs išsiųstumėte savo pranešimą apie savo pasinaudojimą sutarties atsisakymo teise iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jums atsisakius šios sutarties, mes Jums grąžinsime visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kylančias Jums pasirinkus kitą pristatymo būdą, nei pigiausias mūsų siūlomas standartinio pristatymo būdas), be nepagrįsto delsimo ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kurią mes esame informuojami apie Jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Tokį grąžinimą mes atliksime naudodami tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Jūs naudojote pradinei transakcijai, nebent Jūs aiškiai sutikote kitaip; bet kuriuo atveju, dėl tokio grąžinimo Jūs nepatirsite jokių mokesčių. Mes galime sulaikyti grąžinimą iki atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymus, kad išsiuntėte prekes atgal, priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų yra ankstesnis.

Jūs turite išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums arba mūsų transporto paslaugų teikėjui be nepagrįsto delsimo ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs mums pranešate apie šios sutarties atsisakymą. Termino yra laikomasi, jeigu Jūs išsiunčiate prekes atgal iki pasibaigia 14 dienų terminas.

Prekių grąžinimo išlaidas prisiimsime mes.

Jūs esate atsakingas tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, kylantį iš kitų veiksmų, nei būtina siekiant nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą.

Asmens duomenų apsauga

 1. Tvarkydamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR), įsigaliojusio 2018 m. gegužės 25 d., dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. Pardavėjas gerbia Pirkėjo privatumą, saugo jo asmeninę informaciją ir visais būdais stengiasi užtikrinti saugią ir malonią apsipirkimo patirtį. KYRA parduotuvėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies) tam, kad pasiūlyti geresnę ir asmeniškesnę apsipirkimo patirtį Pirkėjui. Jei Pirkėjui kyla klausimų dėl KYRA taikomos privatumo politikos, arba Pirkejui pageidaujant, kad jo pateikti duomenys būtų pašalinti iš KYRA duomenų bazės, visais klausimais Pirkėjas turi kreiptis el.paštu info@kyra.lt
 2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje KYRA, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
 3. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.
 4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.
 5. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
 6. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 7. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės KYRA teikiamomis paslaugomis.
 8. Išsamesnė informacija apie Parduotuvės taikomą duomenų apsaugą pateikta atskiroje skiltyje "Privatumo politika", kuri yra neatsiejama Taisyklių dalis. Skaityti privatumo politiką.

Sutarties sudarymas

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikia užsakymą. Nuo to momento pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
 2. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.
 3. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Pirkėjo pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.
 4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma KYRA internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Atsiskaitymas

 1. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes arba, kai Pirkėjas pasirenka apmokėti už užsakymą siuntos pristatymo metu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
 2. Pirkėjas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo jei pasirinko išankstinio apmokėjimo būdą.
 3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

Prekės ir jų kainos

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą ar jų kainą.
 3. Pirkėjo gautų prekių ir Internetinėje parduotuvėje pateikiamų Prekių spalvos gali nežymiai skirtis, nes spalvų raiška priklauso nuo Pirkėjo individualių kompiuterio savybių. Prekė laikoma atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.
 4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 5. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis.

Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, kai užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti. Jeigu užsakytos prekės buvo pristatytos į paštomatą, pirkėjas privalo jas atsiimti per 3 dienas.
 4. Atsiimant prekes iš Lietuvos pašto skyriaus, darbuotojui būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
 5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama Pristatymo būdų skiltyje.

Garantija

Jeigu pristatytos prekės turi defektų, Jūs turite teisę reikšti reikalavimus pagal įstatyminę garantiją. KYRA nesuteikia jokių papildomų garantijų dėl defektų, išskyrus įstatymais numatytais atvejais.

Prekių grąžinimas

 1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).
 2. Remiantis Prekių grąžinimo 1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 14 dienų po prekių gavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje KYRA įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais.
 3. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • Grąžinama ar keičiama prekė turi būti saugiai supakuota į originalią gamintojo pakuotę, kad nebūtų pažeista transportavimo metu, grąžinama su visais priedais, originali batų dežutė taip pat neturi būti sugadinta, apklijuota lipnia juosta ar naudojama kaip siuntimo pakuotė.
  • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
  • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt).
  • Grąžinama ar keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
 4. Grąžinama ar keičiama prekė turi būti grąžinta per Lpexpress paštomatą adresu: Vilnius, Architektų g. 19 (RIMI). Taip pat galima grąžinti ir išsiunčiant prekę adresu: Šermukšnių g. 6A, LT-01106, Vilnius, Lietuva. Siųsti galima kurjeriu arba paštu.
 5. Prieš grąžinant ar keičiant prekę, būtina užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą arba informuoti pardavėją el. paštu: info@kyra.lt
 6. Pardavėjas gavęs grąžinamą ar keičiamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti pirkėją, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
 7. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui Intymi pagunda parduotuvės asortimente.
 8. Grąžinamų ar keičiamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 9. Jei pirkėjas pasirenka nestandartinį, greitesnį pristatymo būdą, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.
 10. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
  • Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke.
  • Atitinkamai sumažinti prekės kainą.
  • Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus.
  • Atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas.
  • Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
 11. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas šią prekę kartu su "Prekės keitimo ar grąžinimo prašymu" ir pirkimą parduotuvėje KYRA įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi grąžinta per Lpexpress paštomatą adresu: Vilnius, Architektų g. 19 (RIMI) arba išsiunčiant prekę adresu: Šermukšnių g. 6A, LT-01106, Vilnius, Lietuva. Pardavėjas šiuo atveju įsipareigoja apmokėti Pirkėjui prekės siuntimo išlaidas.
 12. Prekės, kurioms taikomos griežtesnės grąžinimo ar keitimo sąlygos:
  • Dovanų kuponai, įsigyti KYRA parduotuvėje yra negrąžinami ir neišgryninami. Grąžinus prekę, įsigytą už dovanų kuponą, pinigai yra negrąžinami. Yra atstatoma prieš tai buvusi dovanų kupono suma.
 13. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo. Atsiradus prekės trūkumams dėl pirkėjo kaltės, prekės naudojimosi taisyklių nesilaikymo arba natūralaus dėvėjimosi pasekmės garantija netaikoma.
 14. Gamintojo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
 15. Remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalimi, pažymime, kad pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei KYRA.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Pranešimo ir apskundimo procesas, neteisminis ginčo sprendimas

Savo svetainėje suteikiame Jums galimybę pranešti mums apie produktus arba kitą turinį, kuris, Jūsų nuomone, neatitinka galiojančių įstatymų ar mūsų naudojimo sąlygų (pranešimas). Mes patikrinsime šiuos pranešimus ir informuosime Jus apie rezultatą. Jei nuspręsime nesiimti jokių priemonių, Jūs turite galimybę atiduoti šį sprendimą patikrinti (skundas). Be to Jūs turite galimybę pradėti neteisminį ginčo sprendimą bei pradėti bylos nagrinėjimą bendrosios kompetencijos teismuose. Piktnaudžiaujant šiuo mechanizmu, laikinai arba ilgam laikui sustabdysime pranešimų ir skundų nagrinėjimą.

Piktnaudžiavimu bus laikoma tuomet, jei Jūs dažnai teiksite akivaizdžiai nepagrįstus pranešimus ar skundus. Vertinant piktnaudžiavimą bei priimant sprendimą dėl pranešimų ir skundų nagrinėjimo sustabdymo ir šio sprendimo trukmės, atsižvelgsime į visus turimus faktus ir aplinkybes. Jiems priskiriami akivaizdžiai nepagrįstų pranešimų ar skundų bendras skaičius, santykinė nepagrįstų pranešimų ir skundų dalis bendro skaičiaus atžvilgiu, piktnaudžiavimo sunkumo laipsnis bei, jei tai įmanoma nustatyti, pranešančiojo siekiami ketinimai. Prieš priimdami sprendimą dėl laikino pranešimų ir skundų nagrinėjimo sustabdymo, pateiksime įspėjimą. Jame taip pat Jums pranešime apie galimo nagrinėjimo sustabdymo trukmę.

Kitos nuostatos

 1. Griežtai draudžiama be Iconicas MB raštiško leidimo kopijuoti, pasisavinti, platinti ar atlikti kitokius veiksmus, pažeidžiančius KYRA arba Iconicas MB autorines teises į bet kokią internetinėje parduotuvėje KYRA esančią informaciją, taip pat KYRA Facebook, Instagram ir kitose soc.tinklose ir platformuose skelbiama informaciją, įskaitant nuotraukas, video įrašus, tekstus ir kt.. Visi pažeidimai yra ir bus fiksuojami ir spendžiami LR įstatymais numatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų internetinės parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, internetinėje svetainėje www.vvtat.lt jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
Atnaujinta Gegužės 5, 2024